Tel:+36-1-284-00-30  e-mail:autosoft@autosoft.hu  Cím:1201 Budapest, Lenke u.35
Facebook

Konkrét profittermelő tippek küldése

Adatkezelési szabályzat

 

1.        BEVEZETÉS

Az AutoSoft Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1201 Budapest, Lenke út 35.; Cg.: 01-09-892275; adószám: 14175084-2-43) a továbbiakban Autosoft Kft., mint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál NAIH-58391/2012 sorszámon nyilvántartott adatkezelő, valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) értelmében jár el.:

Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.autosoft.hu webcímen.

Az Autosoft Kft. fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására.

Az Autosoft Kft. az adatkezelési szabályzattal, valamint annak értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések a marketing@autosoft.hu e-mail címre megküldve tehetők fel.

Az Autosoft Kft., mint szolgáltató, kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.

Az Autosoft Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

Az Autosoft Kft. a jelen szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.),

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.).

 

2.        FOGALMAK

2.1.  Érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.

2.2.  Személyes adat:

az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, székhely, és/vagy telephely címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége, egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.3.  Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, a vallásos, vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2.4.  Hozzájárulás:

az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.5.  Tiltakozás:

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.6.  Adatkezelő:

az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt, az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.7.  Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, rögzítése.

2.8.  Adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.9.  Nyilvánosságra hozatal:

az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.10.  Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.11.  Adatzárolás:

az adat azonosító jelzéssel ellátása, további kezelésének, végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.12.    Adatmegsemmisítés:

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.13.    Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.14.    Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

2.15.    Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer):

személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált, vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

2.16.    Adatállomány:

az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

2.17.    Harmadik személy:

olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval.

 

3.        ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve – a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy –egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

Az Autosoft Kft. által kezelt adatok megadása önkéntes.

Az Autosoft Kft. az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.

A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról (4. pont), az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is (7. pont).

A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg:

• felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,

• pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek,

• tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés és a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Autosoft Kft. nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.

Az Autosoft Kft. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen, és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az Autosoft Kft. személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az Autosoft Kft. hírleveleivel, kutatásaival, képzéseivel, promóciós anyagaival, szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson (többek között: online, vagy papír alapú regisztráció, személyes megbeszélés, ajánlás, más adatkezelőtől történő lista vásárlás) alapulnak.

Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést.

Az Autosoft Kft. által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az érintett személyesen – vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával – járhat el.

4.1. AZ AUTOSOFT KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAPOK LÁTOGATÁSA

Az Autosoft Kft. által üzemeltett honlapokon lehetőség van az Autosoft Kft. által biztosított online szolgáltatások igénybevétele céljából hírlevélre, vagy más értesítésre történő feliratkozásra.

Az Autosoft Kft. által üzemeltetett honlapok az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlap látogatók személyével nem kapcsolják össze.

A Google Analytics szoftver felhasználása során az Autosoft Kft. személyazonosításra nem alkalmas adatokat rögzít.

Az Autosoft Kft. által üzemeltetett honlap a Google Analytics által készített cookie-t (azonosító adatcsomagot) használ az oldalt látogatók tevékenységének követéséhez. A cookie-t információk tárolására használják. A cookie rögzíti például a látogatás időpontját, azt a tényt, hogy a látogató járt-e korábban az oldalon, és azt az oldalt, amely a látogatót a weboldalra irányította. A Google Analytics ügyfelei különféle jelentéseket jeleníthetnek meg arról, hogy a felhasználók hogyan használják az oldalt, így lehetőségük nyílik az oldal, valamint fellelhetőségének javítására. Minden webhelyhez más cookie tartozik, és a látogatókat nem követik több webhelyen keresztül.

Az érintettnek lehetősége van kikapcsolni az ilyen cookie-k használatát, amennyiben olyan böngészőt használ, amely jelez, ha cookie-t küldtek, és visszautasítja a nem kívánt cookie- kat.

Az Analytics adatkezelési szabályzata itt olvasható:

http://www.google.hu/privacypolicy.html

 

4.2. FELIRATKOZÁS, REGISZTRÁCIÓ

4.2.1. Adatkezelési cél:

kapcsolatfelvétel, az érintett részére személyre szabott (az ő szakterületére tartozó) hírlevél, játék, pályázati, kutatási lehetőség küldése, marketing, statisztika.

4.2.2. Adatkezelési jogalap:

az érintett hozzájárulása, illetve az Elker. tv. 13/A §-a, valamint Reklám tv. 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, az Etikai Kódex 6. § (3) pontja, az Etikai Kódex 4. fejezet 6. § (3) bekezdése.

4.2.3. A kezelt adatok köre:

cégnév, kapcsolattartó név, cím, telefonszám, e-mail cím, szakterület(ek).

4.2.4. Az adatkezelés időtartama:

az érintett részéről kért elérhetőség, e-mail cím törléséig.

A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására a marketing@autosoft.hu e-mail címre küldött értesítéssel van mód.

A hírlevélről a hírlevél alján található link segítségével is le lehet iratkozni.

4.3. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az adat felvételére e szabályzatban meg nem határozott okból kerül sor, arról az érintett az adat felvételekor kap tájékoztatást. Kivételes esetben – bírósági, ügyészi, nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, adatvédelmi biztosi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén – az Autosoft Kft. köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

Az Autosoft Kft. ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA

Az Autosoft Kft. a honlapjával, hírleveleivel és más szolgáltatásaival kapcsolatos személyes adatkezeléseket székhelyén végzi.

Az Autosoft Kft. a személyes adatok kezeléséhez, a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy

• az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek;

• az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor;

• a hibás adatok törlésre kerülnek, az adatokról biztonsági mentés készül;

• az Autosoft Kft. az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja;

• az Autosoft Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen;

• az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, a rendszerüzemeltetők csak meghatározott IP címről jelentkezhetnek be, a szerver biztonsága eljárásokkal gondoskodik.

 

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Autosoft Kft.

Székhely: 1201 Budapest, Lenke út 35.

Cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-892275

Cégbejegyzés: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 14175084-2-43

Tel.: +36-1-284-0030

Fax: +36-1-421-9300

E-mail: autosoft@autosoft.hu

 

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, vagy zárolását a marketing@autosoft.hu e-mail címen, illetve hírlevél esetén a hírlevélről történő leiratkozással.

Az érintett kérelmére az Autosoft Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Autosoft Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes, ezt követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi) ellenében tájékoztatást. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.

Az Autosoft Kft. a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

• annak kezelése jogellenes,

• az érintett kéri,

• az adat hiányos, vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,

• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

• azt a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Autosoft Kft. a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő, vagy az adatátvevő jogának, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Autosoft Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Autosoft Kft. az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az Autosoft Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

Az Autosoft Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Az adatot azonban nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Autosoft Kft. ellen bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Autosoft Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha az a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.

 

Budapest, 2012. november

Szamosfalvi István ügyvezető
Konkrét profittermelő tippek küldése